Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych przez ustawę o dystrybucji ubezpieczeń (potocznie zwaną IDD) jest wprowadzenie obowiązku doskonalenia zawodowego dla podmiotów będących uczestnikami rynku ubezpieczeniowego. Obowiązek szkoleń dotyczy zatem m.in. agentów ubezpieczeniowych i brokerów ubezpieczeniowych.

Jak to bywa przy okazji zmian prawnych, wiele przepisów pozostaje niejasnych. Aby ułatwić interpretację przepisów przygotowaliśmy listę 10 najczęściej zadawanych pytań dotyczących obowiązkowych szkoleń zawodowych dla agentów i brokerów ubezpieczeniowych wynikających z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD).

1. Czy szkolenie jest obowiązkowe?

Tak, wynika to z art. 12 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (UDU).

2. Kogo dotyczy obowiązek szkolenia zawodowego w zakresie ubezpieczeń?

Obowiązek dotyczy:
a) osób wykonujących czynności agencyjne;
b) osób wykonujących czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń;
c) osób wykonujących czynności brokerskie w zakresie reasekuracji;
d) osób wykonujących czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń;
e) osób wykonujących czynności dystrybucyjne zakładu reasekuracji;
f) agentów ubezpieczeniowych będących osobami fizycznymi;
g) brokerów ubezpieczeniowych lub brokerów reasekuracyjnych będących osobami fizycznymi;
h) członków zarządu agentów ubezpieczeniowych będących osobami prawnymi;
i) członków zarządu brokerów ubezpieczeniowych lub członków zarządu brokerów reasekuracyjnych będących osobami prawnymi;
j) wspólników spółek osobowych agentów ubezpieczeniowych będących spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

3. Kto ma obowiązek zapewnić szkolenia zawodowe?

Obowiązek zapewnienia szkoleń ciąży na zakładzie ubezpieczeń, zakładzie reasekuracji, agencie ubezpieczeniowym, brokerze ubezpieczeniowym i brokerze reasekuracyjnym (zapewniają oni szkolenia w stosunku do swoich pracowników).

Nie oznacza to, że wymienione podmioty muszą realizować ten obowiązek samodzielnie. Przepisy nie zabraniają, aby tego typu czynności zostały zlecone innemu podmiotowi. W każdym jednak przypadku wskazane podmioty są odpowiedzialne za zapewnienie odpowiedniego poziomu merytorycznego takiego szkolenia i co się z tym wiąże za odpowiedni poziom merytoryczny osób prowadzących szkolenie.

4. Do kiedy należy spełnić obowiązek?

Jeżeli w dniu 1 października 2018 r. było się dystrybutorem ubezpieczeń – do 31 grudnia 2019 roku. Do osób które rozpoczną wykonywanie czynności agencyjnych (oraz innych powodujących objęciem ich obowiązkiem szkoleniowym) po 1 października 2018 roku stosuje się przepisy ogólne. Termin do którego wyżej wskazane osoby zobowiązane są odbyć pierwsze szkolenie zawodowe w pełnym wymiarze 15 godzin zależy od momentu:

(1) wpisu do rejestru pośredników – w przypadku osób wpisanych do takiego rejestru (np. OFWCA, agent, broker)

(2) faktycznego momentu rozpoczęcia wykonywania takich czynności – w przypadku osób wykonujących czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń lub czynności dystrybucyjne zakładu reasekuracji.

Jeżeli wyżej wskazane osoby zostały wpisane do rejestru lub rozpoczęły wykonywanie czynności dystrybucyjnych w pierwszej połowie roku pierwsze szkolenie zawodowe w pełnym wymiarze powinno odbyć się nie później niż w terminie 18 miesięcy odpowiednio od dnia wpisu do rejestru lub rozpoczęcia wykonywania czynności.

W przypadku osób które zostały wpisane do rejestru lub rozpoczęły wykonywanie czynności dystrybucyjnych w drugiej połowie roku pierwsze szkolenie zawodowe powinno odbyć się do końca kolejnego roku kalendarzowego.

5. Jaki jest minimalny wymiar szkolenia?

Jest to co najmniej 15 godzin rocznie.

6. Jaki zakres szkolenia powinien zostać zrealizowany, by spełniać wymogi ustawowe?

Zgodnie z art. 12 ust. 4 Ustawy o Dystrybucji Ubezpieczeń, szkolenie zawodowe uwzględnia charakter proponowanych umów ubezpieczenia, umów gwarancji ubezpieczeniowych lub umów reasekuracji, rodzaj dystrybutora ubezpieczeń lub dystrybutora reasekuracji oraz zakres wykonywanych czynności.

Szkolenie powinno zatem być skorelowane z charakterem działalności prowadzonej przez osobę zaangażowaną w wykonywanie czynności dystrybucji ubezpieczeń. NIE BĘDZIE SPEŁNIENIEM WYMOGU obycie 15 godzin szkolenia wyłącznie z zakresu reasekuracji przez osobę, która pośredniczy np. w zawieraniu umów ubezpieczenia na życie.

7. Jakie grożą kary za niewypełnienie obowiązku dotyczącego szkolenia zawodowego w zakresie ubezpieczeń?

W związku z brakiem szkolenia organ nadzoru może w drodze decyzji o której mowa w art. 84 ust. 2 pkt 1 UDU:
a) nakazać zaprzestanie naruszania przepisów prawa oraz powstrzymanie się od ponownego jego naruszania;
b) cofnąć zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej podmiotowi wykonującemu tę działalność, dokonującemu naruszenia przepisów prawa, lub wykreślić z rejestru agentów agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające dokonujących naruszenia przepisów prawa.

Dodatkowo – wydanie każdej w ww. decyzji spowoduje podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej KNF informacji o wydaniu takiej ostatecznej decyzji, wskazując na dane ukaranego podmiotu, rodzaj nieprawidłowości i rodzaj zastosowanego środka (ryzyko reputacyjne).

8. Co ile należy powtarzać szkolenie?

W każdym roku kalendarzowym powstaje obowiązek odbycia 15 godzin szkolenia.

9. Czy szkolenie zakładu ubezpieczeń nie wystarczy?

Szkolenia muszą wyczerpywać zagadnienia zawarte w przepisach: “Zakres tematyczny szkoleń” zawarty w załączniku do ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (poz. 2486 Dz.U.).

Szkolenia sprzedażowe to nie to samo, co obowiązkowe szkolenia zawodowe. Muszą one uwzględniać charakter proponowanych umów ubezpieczenia, umów gwarancji ubezpieczeniowych lub umów reasekuracji, rodzaj dystrybutora ubezpieczeń lub dystrybutora reasekuracji oraz zakres wykonywanych czynności przez KONKRETNIE TĘ OSOBĘ KTÓRA JEST SZKOLONA – czyli jeżeli sprzedajesz ubezpieczenia majątkowe i jesteś agentem, to nie szkolisz się z wiedzy o czynnościach brokerskich w ubezpieczeniach życiowych. 

10. Jak mam udokumentować (udowodnić), że odbyłem/am szkolenie?

Konieczny jest certyfikat. W naszym przypadku wystawiamy w pełni ważny certyfikat elektroniczny, który na wypadek kontroli można w formie elektronicznej przesłać do KNF. Zawiera on:
a) datę wystawienia dokumentu;
b) imię i nazwisko oraz PESEL uczestnika szkolenia;
c) zakres tematyczny szkolenia i jego wymiar godzinowy;
d) dane podmiotu organizującego szkolenie, obejmujące jego imię i nazwisko lub firmę, oraz adres;
e) imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za przygotowanie szkolenia, ich wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
f) imię i nazwisko oraz podpis elektroniczny osoby wystawiającej dokument.


Nie masz czasu na szukanie szkoleń spełniające warunki ustawy o dystrybucji ubezpieczeń?

Zarezerwuj sobie miejsce na nasz kurs online, wypełnij formularz, wpisując kod rabatowy TKL2023, i otrzymaj szczegółowe informacje!