Aplikacja radcowska

Aplikacja radcowska rozpoczyna się po uzyskaniu wpisu na listę aplikantów i złożeniu przez aplikanta ślubowania. Aplikantom oferujemy możliwość rozwoju zawodowego wraz z zatrudnieniem w naszej Kancelarii.

Celem szkolenia w ramach aplikacji jest w szczególności:
 • pogłębienie i aktualizacja wiedzy prawniczej,
 • praktyczne zaznajomienie aplikantów z zasadami wykonywania zawodu radcy prawnego i czynnościami wchodzącymi w jego zakres oraz przygotowanie do prowadzenia samodzielnej praktyki zawodowej,
 • zaznajomienie aplikanta z zasadami etyki zawodowej zobowiązującymi radcę prawnego do godnego wykonywania zawodu jako zawodu zaufania publicznego,
 • należyte przygotowanie aplikantów do egzaminu zawodowego określonego ustawą o radcach prawnych.
Obowiązki aplikanta

Aplikant obowiązany jest do:

 • uczestniczenia w zajęciach aplikantów przewidzianych planem szkolenia;
 • pogłębiania wiedzy prawniczej i praktycznych umiejętności zawodowych pod patronatem radcy prawnego;
 • uzyskania zaliczenia zajęć najpóźniej do dnia 15 grudnia danego roku szkoleniowego;
 • przystępowania w terminach ustalonych przez Prezydium Rady do kolokwiów przewidzianych w planie szkolenia;
 • przestrzegania zasad etyki, Regulaminu i uchwał organów samorządu zawodowego;
 • przestrzegania przepisów porządkowych;
 • uiszczania składki związanej z przynależnością do samorządu zawodowego; wysokość składki określa odrębna uchwała Krajowej Rady Radców Prawnych.

Poznaj nas!

Kancelaria Klemt to doskonale zorganizowany zespół kompetentnych i pełnych pasji prawników, których przygotowanie, doświadczenie, osobowość, standardy etyczne i wiedza, gwarantują indywidualne podejście, osobiste zaangażowanie i skuteczność w działaniu. Pozostajemy w stałym kontakcie z tłumaczami przysięgłymi, notariuszami, komornikami sądowymi oraz biegłymi, na których szybką i rzeczową pomoc mogą zawsze liczyć nasi Klienci. Współpracujemy także z wybitnymi specjalistami w wąskich dziedzinach prawa oraz z innymi kancelariami prawnymi w kraju i za granicą.

Nasz zespół

Jeśli jesteś aplikantem/-ką, sprawdź, czy nie mamy pozycji dla ciebie, lub napisz do nas.      WOLNE STANOWISKA