Naszym Klientom oferujemy porady prawne, sporządzanie opinii oraz reprezentację przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Kancelaria świadczy kompleksowe usługi na rzecz obsługi prawnej administracji publicznej oraz jednostek samorządu terytorialnego.

 

W ramach tej specjalizacji oferujemy:
 • opiniowanie aktów wydawanych przez organy administracji oraz jednostki samorządu terytorialnego;
 • opiniowanie, przygotowanie oraz opiniowanie umów zawieranych przez organy administracji oraz jednostki samorządu terytorialnego;
 • reprezentację organów oraz jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji;
 • sporządzanie projektów umów zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

W stosunku do podmiotów prywatnych:
 • doradzamy i sporządzamy porady i opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej;
 • sporządzamy i składamy wnioski o wszczęcie postępowań administracyjnych,
 • sporządzamy i składamy odwołania od decyzji oraz zażalenia na postanowienia wydane w toku postępowań administracyjnych,
 • sporządzamy i składamy wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych,
 • sporządzamy i składamy wnioski o wznowienie postępowania administracyjnego,
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz agendami państwowymi;
 • sporządzamy i składamy skargi oraz skargi nadzwyczajne oraz reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • występujemy o wydanie koncesji lub zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • dokonujemy w imieniu klientów wymaganych prawem zgłoszeń i zawiadomień;
 • pozyskujemy w imieniu klientów niezbędne zaświadczenia z urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz urzędów skarbowych.