Coraz większa informatyzacja i digitalizacja prowadzenia biznesu oraz administracji publicznej wymaga odpowiedniego zabezpieczenia i zarządzania przetwarzanymi danymi osobowymi. Od 25 maja 2018 roku stosowane są nowe, bardziej restrykcyjne zasady ochrony danych osobowych (RODO).

W zakresie ochrony danych osobowych oferujemy kompleksowe doradztwo i obsługę dla każdego sektora: audyt ochrony danych osobowych, przygotowywanie i wdrażanie wewnętrznej dokumentacji (w tym polityka bezpieczeństwa, polityka ochrony danych osobowych, klauzule informacyjne, instrukcja zarządzania systemem informatycznym), audyt powdrożeniowy, wparcie dla działań marketingowych i reklamowych (prawo telekomunikacyjne, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną), przygotowywanie i negocjowanie umów powierzenia, szkolenia i wparcie podczas kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Oferujemy również możliwość outsourcingu przez naszą Kancelarię funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Kompleksowy audyt zasad przetwarzania danych osobowych w firmie, w tym:
 • Praktyczna identyfikacja naruszeń przepisów (aktualnych oraz RODO)
 • Formalna analiza wewnętrznych dokumentów administratora
 • Weryfikacja legalności przetwarzania (w tym co do zakresu i celu)

Uwaga: audyt można poszerzyć o badanie również zasad ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa / informacji poufnych w firmie (własnych i powierzonych)

Wypracowanie dedykowanego modelu przetwarzania danych w firmie, dostosowanego do potrzeb administratora, w tym:
 • Współpraca z zespołem IT w celu stworzenia skutecznych, praktycznych mechanizmów
 • Stworzenie/ aktualizacja istniejącej dokumentacji dot. przetwarzania danych osobowych
 • Zdefiniowanie obszarów wymagających prac po stronie firmy w celu przygotowania się na nowe obowiązki prawne (RODO)
Opracowanie strategii międzynarodowego transferu danych, w tym:
 • Identyfikacja przepływów danych
 • Opracowanie i wdrożenie narzędzi transferu danych (np. wiążących reguł korporacyjnych, kodeksów postępowania, zasad transferu UE – USA)
Outsourcing Inspektora Ochrony Danych, w tym:
 • Bieżący dostęp do doradcy
 • Udział w projektach, które wymagają konsultacji
 • Monitorowanie przestrzegania przepisów
 • Współpraca z Urzędem Ochrony Danych Osobowych
 • Kompleksowe przejęcie zadań związanych z ochroną danych osobowych
A także:
 • Opracowanie wzorcowych klauzul umownych i wzorów umów (np. umowy powierzenia danych osobowych)
 • Stworzenie procedur na wypadek naruszeń bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz na wypadek kontroli UODO
 • Przeprowadzenie kompleksowego szkolenia dla pracowników uczestniczących w przetwarzaniu danych osobowych
 • Audyt powdrożeniowy, weryfikujący prawidłowość zastosowanych rozwiązań, zakończony przyznaniem certyfikatu compliance dla firmy oraz przeszkolonych pracowników